Nőszövetség

Összefoglaló beszámoló

a Fehérgyarmati Pilder Mária Református Nőszövetség

20 éves munkájáról 1993-tól 2013-ig terjedő időben

Az ünnepi ülés helyszíne Fehérgyarmati Református templom

2014. március 24-én

„A jó cselekvésében pedig

ne fáradjunk el, mert

a maga idejében aratunk

majd ha meg nem lankadunk.

Ezért tehát míg időnk van

tegyünk jót mindenkivel.” (Gal. 6:9-10a)

 

Szeretettel köszöntöm a nagytiszteletű urakat

kedves vendégeinket, köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Köszöntöm továbbá Nőszövetségünk vezetőségét és minden asszonytestvéremet.

 

„Mindeddig megsegített bennünket az Úr” (1Sám. 7:12)

 

Betöltöttük a 20. évünket, van mire visszatekinteni Egyházkerületünk melynek alkotó tagjai vagyunk 2012-ben tartotta jubileumi konferenciáját a Debreceni Nagytemplomban. Rendkívüli alkalom volt. Az anyaországi  - ahogyan az elszakított országrészek asszonyai szoktak bennünket emlegetni – és a Királyhágó melléki gyülekezetek nőszövetségei együtt ünnepelték 20 éves fennállásukat.

A Királyhágómellékiek több mint 1700-an 70 zászló alatt ünnepi díszbe vonultak be a Debreceni Nagytemplomba és a vendéglátó magyarországi asszonyokkal együtt több mint 2500-an adtak hálát Istennek „ e történelmi jelentőségű találkozóért, hiszen az egykori Nagy Tiszántúl asszonyai közel 60 év óta nem ünnepelhettek így együtt a Kálvinista Rómában” (idézet Bogya – Kis Mária elnöki köszöntőjéből)

Ekkor bontott zászlót a Tiszántúl Egyházkerület Nőszövetsége melynek felavatására is sorkerült az ünnep keretén belül. Történelmi jelentőségű alkalom volt. Ezt az alkalmat

Dr. Bölcskei Gusztáv a Tiszántúli Egyházkerület püspöke nyitotta meg, a köszöntőjéből az alábbiakat idézem:

„Egyházunkon belül számos megnyilvánulási formája van hitünk megélésének, sokféle módja a Krisztusi szolgálat betöltésének, ezek között az egyik „mozaikdarab” a Református Nőszövetségé.”

Pál apostol írja a Galatákhoz írt levelében: „ Egymás terhét hordozzátok és így töltsétek be a Krisztus törvényét” (Gal. 6:2)

Mindannyiunk élete úgy kezdődik, hogy valaki a szó szoros értelmében terhet vállal értünk, e nélkül nem lennénk. Ez a legelső és legfontosabb biztonsági tényező. Valaki nekünk megelőlegezte, hogy tényleg érdemes teherként hordozni. Erre nincs „normális” vagy racionális magyarázat. Éppen ezért az ember számára ez a biztonság és stabilitás érzését nyújtja melyet az okoz, hogy engem valakik elfogadtak.

            A Nőszövetség a maga sokféle és áldozatvállaló munkájával ezt a biztonság érzetet sugározza azok felé, akiket ma olyan sokféle bizonytalanság riaszt. Adja Isten, hogy Krisztus elfogadó szeretetéből és az egymással való találkozások erejéből újra és újra feltöltekezve sokakat vezessenek továbbra is az egyetlen és biztos alaphoz az élet igazi forrásához Jézus Krisztushoz.” (eddig az idézet)

E jeles történelmi konferencián a mi Nőszövetségünk is képviseltette magát.

Kedves Testvérek!

A köszöntések előtt felolvastam egy igét, melynek alapján néhány gondolatot szeretnék megosztani veletek.

Minden év legbuzgóbb jótékonysági időszaka a karácsony. Bizonyára emlékszünk erre a rövid kijelentésre jót tenni jó! És ez így is van.

Sokan mozdulnak meg és bizalommal adakoznak, mert ott tudják mögötte a hiteles embert. (Böjte Csaba)

A felolvasott igében a jónak cselekvését az apostol vetésnek nevezi aminek megvan az elmulaszthatatlan ideje és módja. Elmulaszthatatlan minősített időről van szó mert csak akkor várható, hogy idejében lesz az aratás vagy egyáltalán lesz aratás.  A régi szántóvető ember még kalapját levéve állt a barázdába imádsággal kezdte a vetést. Áldást kért és remélt munkájára.

Hogyan vethetünk mi áldással? Mint a szántóvető! Már a vetés kezdetén a kigondolt jócselekedet szándékát is Isten elé visszük rábízzuk jóakaratunk véghezvitelét és az Ő mérlegére tesszük akaratunkat.

Adományunkat könnyű és hálás szívvel ajánljuk fel. Ne bánd meg amit egyszer odaszántál és jó szívvel teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmadat.

Adakozásunk során valljuk meg őszintén, hogy előfordul személyválogatók vagyunk erre sokszor rá is igazol az élet. Ha tovább olvassuk az igét az apostol így tanít „mindenkivel, leginkább pedig azokkal akik testvéreink a hitben” ez választás lehet kettő közül de nem az egyik elutasítása mondván például ne inna annyit stb… és a nélkülöző gyermekek? A megvert feleségek? és így tovább.

Jó cselekedeteink közbe legyünk tapintatosak elfogadni sem könnyű a segítséget önérzetes sérült megcsúszott emberek is vannak: „munkát adjon ne segítséget” jogos indulat nem sértődhetünk meg az ilyen reakciókért.

Jézus Krisztus üzenetét vinni mint az Ő küldöttei tanítványi cselekedet, nem könnyű de biztos hogy az ítélkezés nem a mi feladatunk. Mi a vetés munkásai vagyunk, hitből fakadó cselekedettel. Szívünkben éljen elevenen Isten igéje az áldott mag, szóljad és szórjad ne fáradj el a jó cselekvésébe figyeljünk az aratásra. „Aki a léleknek vet a lélektől fog aratni örök életet” „Ezért tehát míg időnk van tegyünk jót mindenkivel.”

Kedves Testvérek most hallgassuk meg Csáthi Miklósné Etelkát, aki Reményik Sándor – Szemben az örökméccsel című versét mondja el.

 

Kedves Testvérek!

Két évtized közösen megtett útján megállni egy rövid időre és visszatekinteni, közös szolgálatunkért hálát adni, „örök mécsnek olaját megköszönni öröm.”

Nekünk Szabó Katalin testvérünkkel együtt – akik az alapszabály értelmében választott tisztségviselői voltunk a Nőszövetségnek – úgy gondolom kötelességünk is.

 

Személyi adatok:

Nőszövetségünk létszáma az alakulás napján 1993. június 9-én 51 fő volt. A következő években folyamatosan csatlakoztak hozzánk így 1995-ben már 70-en voltunk. E két szám között váltakozott tagságunk létszáma, de a 60 fő körüli – tagdíját is befizetők száma – mind a mai napig fenn áll. Az átlag életkor növekedett és természetes velejárója, hogy az első 10 évben 15 asszonytestvérünktől míg 2003 és 2013 között 16 kedves asszonytestvért kísértünk utolsó útjára.

Kérlek benneteket felállva hallgassátok meg nevük felsorolását, melyet betűrendben olvasok fel.

Balog Sándorné                     Borbély Gézáné                     Dobos Sándorné

Docsa Mária                           Duszka Sándorné                   Gacsályi Miklósné

Gulyás Gyuláné                     Juhász Lajosné                       Kiss Jánosné

Kopasz Miklósné                   Korponai Gézáné                   Nagy Zsigmondné

Őri Antalné                            Szász Miklósné                      Szili Kálmánné

Varga Lajosné(Róza néni)    

 

Zsoltárok 116:15

„Drágának tekinti az Úr híveinek halálát.”

 

Kedves Testvérek!

Tevékenységünkről szóló beszámolómat a következők szerint rendszereztem:

Lelki épülésünk – konferenciák

Misszió:

-        belmisszió

-        külmisszió

Közösségépítés

Kulturális rendezvények

Adakozásaink

 

Szolgálataink résztvevőit név szerint nem fogom említeni attól félve, hogy megfeledkeznék valakiről és az bántó lenne.

„Annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben.” (Lk. 10:20)

Lelki épülésünk gyülekezeti és konferencia alkalmak

Minden hónap első szerdáján tartottuk alkalmainkat. Az ige tanításával kezdtük, személyes bizonyságtételek, énektanulás, evangéliumi üzenetek, beszámolók, a konferenciák tanításairól, a Beregfürdői Bibliaiskola témáiról, evangelizációs alkalmakról.

Sorozatként Nők a bibliában, Bibliai alapfogalmak, Bibliai szimbólumok. Kálvin tanításaiból felolvasások hangzottak el. Idősek – betegek lelkigondozásáról, és ez szakelőadók meghívásával történt.

 

 

 

Konferenciák

Lelkiépülésünket a testvéri összetartozás erősítését szolgálták a különböző konferenciákon való részvételünk. A 90-es évek elején a Nőszövetség volt az a közösség aki a templom falai közül kimozdította az asszonytestvéreket. Felemelő érzés volt a Debrecen Nagytemplomban évente megrendezett konferencia ahol 1000 -1200 asszonytestvérrel együtt énekeltünk és bátorítást kaptunk az otthoni gyülekezeti munkához. Itt találkoztunk a Kárpátaljai és a Királyhágó melléki református asszonytestvéreinkkel. Többen közöttük először lépték át a határokat és sírva ölelték magukhoz az anyaországiakat.

DORCAS – holland szervezet Debrecenben a Vekeri tónál rendezett 3 napos konferenciáján Hit – Cselekedet – Misszió címmel nagyon komoly és gyakorlati tanítást kaptunk. Ma is aktuális lenne feleleveníteni az ott hallottakat. Nagyon jó részletes jegyzet készült róla. De említhetem a közelmúltban Penyigén megtartott Egyházmegyei konferenciánkat melyet Dr. Gaál Botond professzor úr és Némedi Gusztáv lelkipásztorunk tartottak.

 „Ismerjük fel saját életterületünkön a szolgálat helyét.

A Nőszövetségi szolgálat legyen:

·       engedelmességből végzett jó szolgálat

·       nem kérkedve

·       nem kötelességből

hanem jó illatú áldozat és akkor kedves lesz Istennek.”

Legyen cél a gyülekezetért dolgozni, a gyülekezetbe, ez a belmisszió. A nőszövetség igyekezett önmagát is szolgáló egymás hite által épülő és kifelé is szolgáló képes közösségként jelen lenni a gyülekezetben.

 

Református világtalálkozók

Debrecenben több alkalommal is jelen voltunk vendégeket is fogadtunk .

Szatmárnémetibe (ekkor egyben testvér gyülekezeti találkozó is volt)

Királyhágó mellék egyházmegyei konferenciái közül jelen voltunk:

-        Szatmárnémeti, Zilah, Szatmárhegy, Temesvár, Nagybánya, Szatmárnémeti

Temesváron az 1989-es romániai forradalom 20. évfordulója alkalmából koszorúzás és szalag tűzés is volt. Hárman voltak jelen.

Wesselényi szobor megkoszorúzása…

 

Minden alkalommal megkülönböztetett szeretettel fogadtak bennünket és köszöntésük mindig így szólt: szeretettel köszöntjük az anyaországból érkezett testvéreinket. Ez így hangzott a 2004. dec. 5. utáni eseményeket követően is. Halkabban mondták de érezték.

A történelem ura közbelépett.

Ugyanezt mondhatom el a Kárpátaljai nőszövetségek között forgolódva nagy szeretettel és vágyakozó szívvel fogadták a magyar nyelvű evangéliumi iratokat Bibliákat, énekeskönyveket sajnos az itt élő közösségek hitéletét még jobban megnyomorította a Szovjet diktatúra. Lelkészeiket elűzték, internálták, gulágokra vitték, templomaikból magtárt, ravatalozót, kultúrházat csináltak. A Tiszántúli Egyházkerület segítségével indult el a lelkipásztor képzés a nőszövetségek szervezése majd később holland missziói munkások segítették a gyülekezetek külső belső építését. Szécsi Andrásné kerületi titkárunknak nagy érdeme van a Kárpátaljai konferenciák szervezésében a biblia iskolák működésében. Különböző segélyezéseket indítványozott az országos nőszövetség melyeknek rendszeres adományozói voltunk. A Kárpátaljai konferenciákra is elmentünk.

 

Belmisszió  - a gyülekezetbe, a városba

• Ajándékutalványok, karácsonyi csomagok, idős beteg gyermekeknek és ovodásoknak.

•Vöröskereszthez csatlakozva gyermek üdültetés

• Hittanos gyerekeknek évnyitó alkalmával.

•Teológus napok alkalmával Szeretet vendégségek.

50 éve konfirmáltak találkozója 1995 óta miden évben megrendezésre kerül, ez évben lesz a 20. alkalom.     Nagyon ötletes szervezéssel történik az igen magas létszámmal konfirmáltak (60-70 között) közül általában felét találjuk meg az érintetteknek és azok fele érkezik meg (25%). Meghívóval keressük meg őket szeretet vendégségben részesítjük, Áldozó Csütörtökön van a találkozó keresztszemmel kivarrott könyvjelzőt kapnak majd az elkészült csoport képet elküldjük részükre ezeket a kézimunkákat 20 éve kitartó szeretettel és szorgalommal készíti asszonytestvérünk. Kezdetben a szeretet vendégség étkeit is magunk készítettük. Ma már csak süteménnyel szolgálunk, a hideg tálakat megrendeljük.

• Névadónk Pilder Mária nevét 1999- ben vettük fel Dr. Pásztor János teológiai professzor és felesége Pásztor Jánosné Judit asszony az országos nőszövetség elnöke tartottak előadást

 „Az Úr szolgáló leánya Pilder Mária” címmel ez alkalommal énekkel gitár zenével, verssel szolgáltak a gimnázium kiskórusa.

Pilder Mária sokat idézett mondata: „A nőszövetség azért van, hogy a gyülekezet hívő, öntudatos asszonytagjai meg keressék és ide (az egyházba) hozzák mindazokat a nőtestvéreiket és fi testvéreiket, akik még nem tudják magukról, hogy az egyház tagjai, mert még nem találtak élő kapcsolatot Krisztussal.” Jó alkalom erre az 50 éves konfirmáció találkozója erre is.

• Kórházi istentiszteletre hívogató szolgálat. Kettő testvérnő végzi évek óta, szolgálatuk nyomán egyre növekszik az istentiszteleti látogatottság.

• Idősek otthonába heti rendszerességgel van bibliaóra asszonytestvérünk közel másfél évtizede végzi ezt a szolgálatot, a betegeket a kórházba meglátogatja, betegségükben vigasztalja, közös imádsággal felkészíti az úrvacsora vételre,haláluk óráiban bátorítja őket és majdan elkíséri utolsó útjukra is.

•Betegek külföldi gyógyíttatásához gyűjtésből származó segélyeket és céladományokat nyújtottunk. Három fiatal korú gyermek gyógyítását támogattuk anyagiakban két esetben örvendetes gyógyulás lett, míg egy fiatal lányt elveszítettünk. Fiatal három gyermekes családapának reményteli gyógyítását elősegítve céladományból fizettük ki külföldi útját az orvos tolmács útiköltségét. Családját természetbeni adományokkal is többen segítették. Megkeresésünkre az apa munkahelye is több alkalommal adott pénz adományt a nőszövetség közreműködésével eljuttatva. Sajnos a temetési költségek is bekövetkeztek. Asszonytestvérünk aki vállalta ezt a szolgálatot és végig kísérte ezt a családot lelki, anyagi, erkölcsi, személyes segítség nyújtásban is részt vett és képviselte közösségünket.

•Presbiter családok találkozóját szerveztük első alkalommal 2000-ben az ellátásban is részt vettünk ezzel szolgálva a presbiter családok egymáshoz való közeledését és ismerkedését.

•Köszönet a több száz keresztszemes könyvjelzőért. Köszönet a terített asztalokért, a mindig bővelkedő finomságokért, köszönet az imádságokért elkért igei üzenetekért amelyeket évek óta osztogathatunk a városi rendezvényeken, a nőszövetség sátra mindig szép, szíves szóval hívogató testvérek szolgálnak földi javakkal és lélek gazdagító üzenetekkel.

•A Dalárda zászlónkat felújítottuk a koronát visszahímeztettük és csináltatunk egy koronás címeres nemzeti zászlót is.

 

Testvér gyülekezeti kapcsolat   

Szatmárnémeti Szamosnegyedi gyülekezettel 1995 óta van testvéri kapcsolatunk. Gyülekezet lelkipásztora Bogya-Kis Ferenc és felesége Marika, aki a Királyhágó melléki Egyházkerület Nőszövetségének elnöke is. Épülő templomunkhoz anyagi támogatással ha szerényen is de hozzá járultunk. A családok közti barátság több helyen máig tartó természetesen az elmúlt évtizedekben sokféle esemény történt az egyének és a gyülekezet életében jó lenne a fiatalabbakkal megújítani ezt a jó kapcsolatot. Mindkét irányban van erre óhaj. Egymásnál tett látogatásaink istentiszteleti alkalommal kezdődtek, családi vendéglátással, és kirándulással folytatódtak, a mi vendégeskedésünk két napra szólt sok élménnyel.  A régi szép magyar városok meglátogatása környezeti természeti szépségek, irodalmi, képzőművészeti nevezetes helyek felkeresése, bár fájó érzéseket keltettek mégis gazdag élményt jelentettek. Ekkor voltunk Nagybányán, Szinérváralján, Koltó, Felső Bánya, Misztótfalu, Vasárnap a gyülekezet temploma mellett (még akkor) szabadtéri istentiszteleten vettünk részt, ahol a gyülekezet lelkipásztora és a mi lelkipásztorunk Szalai László szolgáltak. A gyülekezetek egymás felé fogadalomként kinyilvánították hogy egymást testvérré fogadják. Templomépítőkhöz című erre az alkalomra írt versét előadta a szerző Szabó Katalin. A családoknál eltöltött finom ebédek után hazatérőben Nagykároly felé vettük utunkat útba ejtve Nagymajtényt, Kaplonyt, tisztelegtünk a Károlyi család kriptájánál kegyelettel adózva az elhunytak emlékének. Ez kül és bel misszió egyszerre. 43 ezer forint adományt vittünk a templom építéséhez.

A viszont látogatásra ……………… évben került sor ez alkalommal csak egy napos volt a találkozó. Szatmárcsekében a Kölcsey emlékhelyet, Tiszacsécsén a Móricz házat, Túristvándiba a vízimalmot, Csengersimába a középkori kis templomot kerestük fel.

 

Külmisszió – Határon túli kapcsolatok

• Vajdasági háború idején adományok gyűjtése

• Szeretet intézmények felé: Tiszafüred egészségügyi gyermekotthon ruhanemű, ágynemű, pénz

• Magdaléneum Nyíregyháza ágynemű, mosdató kesztyűk, etető kendők varrása (40 ezer Ft pézadomány)

•Megbékélés háza függönyök varrása himzése

• Száraztészta készítés kollégiumokba Debrecen, Sárospatak

                                   Szeretetotthon Erdőbénye, Debrecen

A munkálatokban 10-15 asszonytestvér vett részt, esetenként 40-50 kg liszt 200-300 tojás feldolgozásával, a lisztet a malomból hoztuk a tojást összeadták az asszonyok.

•Lepra misszió pamut fáslik kötése (Batár……….. néni, Bacskó Julika története)

•Kárpátalja árvízi segély szállítmányok 1998: 640 zsák ruhanemű, egyházmegyei gyűjtésből, Beregszászi diakóniai központba szállítva válogatva, szelektív csomagolva, műanyag zsákokban feliratozva stb. Élelmiszer adományok: 40 mázsa kenyér, 2 mázsa péksütemény a Nagyecsedi pékség ajándéka, takarmány , 4 tonna zab, 3 tonna szemes takarmány, 3 tonna korpa a Nyírségi Hassó kft – től adomány. (lovas történet) szállítások a Dorcas nemzetközi engedélyével.

•Ökumenikus szeretet szolgálattal együttműködve további gyűjtések: árvízi szolgálatokat végzőkhöz a helyszínre több száz szendvics készítés (reggel 6 órakor telefon fél óra alatt 10 asszony egész napos munkával)

•Református Szeretet szolgálattal együttműködve ruhanemű gyűjtése Debrecenbe szállítva.

•Kárpátalja: kecske akció, tűzifa akció, (forintban ) szemüveg gyógyszer gyűjtés, diakóniai munkások pihenőhetére Beregfürdőre pénzadomány. Magyar nyelvű szépirodalmi könyvek gyűjtése és kijuttatása.

•Börtön misszió karácsonyi csomagküldés a szeretet szolgálat által

•Gyülekezetek látogatása a nőszövetség szervezését segítve: Olcsvaapáti, Tisztaberek, Sonkád, Nagyar, Rohod

•A Nagyecsedi Református Gimnáziumnak az indulás évében 12 db bibliai témájú videó kazetta. 

•Dorcas holland segélyszervezethez csatlakozva: bontott fonalból színes kockák melyből takarókat készítettünk (még az idősek otthonába is kötötték) a ruhaneműk 25 zsák. Fuvarozási költségekhez pénzbeli hozzájárulás (annak érdekében hogy a gyűjtött ajándékokat a segélyszervezet kamion tételbe eljuttathassa Kárpátaljára vagy Albániába.)

•Cigány evangélizáció szervezése vendéglátással 4 alkalommal:

-        Uszkai csoport a templomba

-        Nyíregyháza evangéliumi színház + Uszkai csoport az Imaházban

-        Környékbeli hívő cigány gyülekezetek (kb. 150 fő) Kopasz Jenő közreműködésével a templomban.

-        Budapesti Bárka közösség bizonyságtétele (a Ref. Zsinat által misszionált közösség)

 

Külmisszió különleges esetei

•Bizonyára emlékszünk még a World Trade Center amerikai toronyház tragédiájára a szeretet és együttérzés kifejezésének nincs határa és nincs határ az útjába így történt, hogy egy Kaliforniai magyar gyülekezethez csatlakoztunk amelynek gondnoka (Török Blanka) egy fehérgyarmati származású asszony. Ők jótékonysági akcióba kezdtek, hogy segítsék a mentés közben elhunyt tűzoltók családjait. Közösségünk kézimunkákat gyűjtött és elküldtük azokat Kaliforniába kérve a gyülekezetet, hogy az általuk szervezett jótékonysági vásáron értékesítsék a befolyt összeg 100 ezer forintnak megfelelő dollár lett, melyet tovább adtak a meghirdetett célra. Ilyen a keresztyének által működtetett határon túli magyar – magyar kapcsolat. A már említett asszonytestvérünk közreműködése révén a Szamosnegyedi gyülekezet is részesült 100 USA dollár adományban amiből úgy emlékszem keresztelési kancsót vettek.

•Az Ukrajnában található Rahó község templom építéséhez és a gyülekezet szegényeinek élelmiszer vásárlásra (2008-ban) 60 ezer forint céladományt küldtünk ki.

• Sződemeteri templom felújítására 10 ezer forint. Egy nőszövetségi tag a Sződemeteri Kölcsey szobor avatása alkalmával látva a templom omladozó állapotát, levelet írt a Kölcsey társaság titkárának támogatását kérve ahhoz, hogy kezdeményezője lehessen egy magyar országos pénzgyűjtésnek a templom javára. A kezdeményezést felkarolva azt továbbítva dr. Bölcskei püspök úrhoz, aki magas szintű támogatókat nyert meg az ügyhöz és 2000-ben megtörtént a felújított templom műszaki átadása, amely több milliós nagyság rendű magyar adományból valósult meg.

 

/Írta és előadta: Balogh Tihamérné, Ági néni - A Fehérgyarmati Pilder Mária Nőszövetség tiszteletbeli elnöke/