Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola Óvoda és Bölcsöde

„Az intézmény feladatának tekinti a nevelés és oktatás keretében a gyermeket, művelt, jellemes, keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni.
Az óvoda és iskola feladata, hogy a református gyermekeket egyházunk hitvalló tagjává, a nem református gyermekeket   - vallásuk szabad gyakorlása mellett- saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje.”

Az intézmény székhelye:  4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 33.    általános iskola
           telephelyei: 4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 33.     bölcsőde
                             4900 Fehérgyarmat, József A. u.6.    óvoda

Alapító, fenntartó, székhelye: Fehérgyarmati Református Egyházközség
   4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 29.
Alapító okirat kelte, határozatszám: 11/2011. számú presbitériumi határozat
                        Fehérgyarmat 2011. április 30.

Felügyeleti szerveink:
    Fenntartói felügyelet: Fehérgyarmati Református Egyházközség Presbitériuma
                4900 Fehérgyarmat Kossuth tér 29.
    Egyházi felügyelet: Tiszántúli Református Egyházkerület Tanügyi Hivatala
                     4026 Debrecen Kálvin tér 17.
    Törvényességi felügyelet: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
                       4400 Nyíregyháza Hősök tere 5.

Működési területe: országos.

Az intézmény típusa: közös igazgatású, többcélú intézmény
gyermekek napközbeni ellátása        bölcsőde
alapfokú nevelési intézmény            óvoda
alapfokú nevelési-oktatási intézmény    általános iskola

Az intézmény jogállása:
önálló jogi személy, egyházközségi intézmény.


Alaptevékenysége:

Bölcsőde:
-    bölcsődei ellátás
-    bölcsődei egészségügyi ellátás
-    intézményi étkeztetés,

Óvoda:
-    óvodai nevelés
-    iskolai életmódra felkészítés
-    sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése 
-    gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés (szakértői véleménnyel rendelkezők integrált nevelése) és ellátása a következő fogyatékossági típusok szerint 
-    testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd
-    beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése
-    bejáró gyermekek ellátása
-    szervezett intézményi étkeztetés
-    kedvezményes óvodai étkeztetés
-    pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása
-    minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés
-    szabadidős programok szervezése, kulturális nevelés
-    szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
-    intézményi vagyon működtetése
-    óvodai egészségügyi ellátás.

Általános iskola:
-    általános iskolai oktatás 1-8. évfolyamon
-    általános iskolai iskolaotthonos ellátás
-    általános iskolai napközis/ vagy tanulószobai foglalkozás
-    sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása
-    gyógypedagógiai (konduktiv pedagógiai) nevelés-oktatás a szakértői véleménnyel rendelkező tanulók integrált nevelése és a magántanulók ellátása a következő fogyatékossági típusok szerint: testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd
-    beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése-oktatása
-    tehetséggondozás
-    különleges helyzetben lévő tanulók nevelése-oktatása, fejlesztő és felzárkóztató oktatás
-    hátrányos helyzetű tanulók felkészülését segítő foglalkozás
-    diáksport tevékenység
-    bejáró tanulók oktatása
-    szervezett intézményi étkeztetés
-    kedvezményes iskolai étkeztetés
-    a tanulók tankönyvellátása
-    pedagógus szakvizsga és továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének  támogatása
-    minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés
-    szabadidős programok szervezése, kulturális nevelés
-    szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
-    intézményi vagyon működtetése
-    iskola egészségügyi ellátás
-    szabad kapacitás hasznosítása.

Az oktatás munkarendje: nappali rendszerű.
 
Címünk, elérhetőségeink:

 Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
 4900 Fehérgyarmat, 
Május 14. tér 33.

 Tel/fax: 44/510-193
E-mail:kolcseyiskola@fehergyarmat.hu


Igazgató: Varga László
E-mail: refiskig@fehergyarmat.hu

https://www.fehergyarmat.hu/kolcseyrefi/